Förändringar i skolan för att hålla budgeten

2018 års resultat för barn- och utbildningsnämnden slutade på minus 18,8 miljoner. Det är ett historiskt stort underskott.

I barn- och utbildningsnämndens budget för 2019 finns ett sparkrav på 31 miljoner. I kommunens budget finns målet om god ekonomisk hushållning och det målet ska uppfyllas. Så har inte skett i barn- och utbildningsnämnden. För att få ekonomin i balans krävs mycket kraftfulla åtgärder som gör att verksamheten håller sin budget.

På grund av det stora underskottet under 2018 genomfördes en revision av ekonomiuppföljningen inom barn- och utbildningsnämnden. Av rapporten framgår att barn- och utbildningsnämnden har undvikit och alltför sent vidtagit åtgärder för att nå en ekonomi i balans.

Inför barn- och utbildningsnämndens beslut den 28 februari om detaljbudget för 2019 bad man förvaltningen att ta fram förslag på åtgärder för att få balans i budgeten.

Beslutet orsakar stora konsekvenser som blir mycket allvarliga. Samtidigt ska uppdraget att hålla oss inom tilldelad ram respekteras. Hittills har ett mycket gott samarbete med de fackliga organisationerna funnits vilket förvaltningen kommer att anstränga sig för att behålla, då all kunskap och kraft behövs i vår utsatta situation. Bland annat görs risk- och konsekvensanalyser.

Förslag till åtgärder:

  • Åldersintegrerad undervisning
  • Översyn/effektivisering av tidigare extra personalresurs till förskolan
  • Översyn/effektivisering av stödfunktioner, till exempel Resurscentrum och administration
  • Om-/nyorganisation av Välkomsten
  • Översyn/effektivisering av omfattningen av lärares tjänster
  • Att lärare i större utsträckning vikarierar för varandra
  • Lära oss av och jämföra oss med andra, liknande kommuner och hur de får en ekonomi i balans i skolan
  • Att etablera kvalitativa rutiner för att tydligt och regelbundet följa upp och planera för följsamhet mot budget

Lena Ericsson, förvaltningschef

Kontaktuppgifter
Tjörns kundcenter
0304-60 10 10
tjorns.kundcenter@tjorn.se