Förlängd tid för markanvisning för del av Huseby 1:78

Området för markanvisningen är beläget på Husebyberget söder om Ellös centrum med fin utsikt över Ellösfjorden. Bebyggelsen inom markanvisningsområdet ska utgöras av parhus, radhus eller flerbostadshus.

Sista inlämningsdag är den 15 augusti 2018.

Lägsta acceptpris

Det finns ett lägsta lägsta acceptpris som är 3 500 000. För att förslaget ska utvärderas i övriga bedömningskriterier får anbudet inte understiga acceptpriset.

Markområdet

Området för markanvisning är cirka 7 100 kvm stort och omfattar del av fastigheten Huseby 1:78. Fastigheten ägs av Orust kommun. Marken är obebyggd och kuperad med en stor andel berg i dagen. Mitt i fastigheten ligger en sänka med en tjärn/damm. En fastighetsbildning behöver genomföras för att bilda en egen fastighet av markanvisningsområdet. Kommande fastighetsbildning kommer inte bekostas av exploatör.

Bebyggelsen

Bebyggelsen inom markanvisningsområdet ska utgöras av parhus, radhus eller flerbostadshus. Området för markanvisningen delas av ett x-område för allmän gångtrafik. Området norr om xområdet ger en maximal byggrätt om 2100 kvm BTA. Den slutliga storleken på projektet prövas i kommande bygglov. Högsta antal våningar är 2 där vind inte får inredas utöver angivet våningsantal. Största taklutning är satt till 27 grader.

Området söder om x-området ger en maximal byggrätt om 1000 kvm BTA. Den slutliga storleken på projektet prövas i kommande bygglov. Högsta antal våningar är 1. I byggnad med suterrängvåning får vind ej inredas. I byggnad med inredd vind får takkupa anordnas på högst en tredjedel av huvudbyggnadens längd. Garage, uthusbyggnad och bostadskomplement får uppföras med en högsta takfotshöjd av 3.0 m.

Va- och dagvattenanläggningar, fjärrvärme

Kommunala vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar är utbyggda i området. Ny bostadsbebyggelse ska anslutas till det kommunala va-nätet och dagvatten ska ledas till det kommunala dagvattennätet. Exploatören ska teckna avtal för fjärrvärme.

Trafik och parkering

Områdets tillfartsväg är Morkullevägen. Gator inom markanvisningsområdet byggs ut och bekostas av exploatör. Parkeringar och eventuella garage ska placeras inom kvartersmark och ska täcka det behov som byggnationen skapar.

Relaterad information
Inbjudan till markanvisning för del av Huseby 1:78 (pdf)
Detaljplan (pdf)
Markanvisning och exploatering

Markanvisning Huseby 1-78
Markanvisning Huseby 1-78
Översiktsbild Huseby
Översiktsbild Huseby
Utsikt från Husebyberget