Hitta drivet – studiemotivation och genusmönster i grundskola

Våra lärare i skolans årkurs f-9 samt utskottet för lärande samlades i Ängås skola för att ta del docent Maria Spantes redovisning av resultatet av samverkansprojektet Hitta drivet – studiemotivation och genusmönster i grundskolan som Högskolan Väst genomfört i Orust och Dals Eds kommuner.

Resultaten visar också att elevers motivation för skolarbetet påverkas av hur deras erfarenheter och intressen utanför skolan speglas i undervisningen och av hur de ser på skolans betydelse för den framtid som de föreställer sig. Normer kring kön, klass och även platsens möjligheter samspelar på ett komplext sätt med elevers lärande och studiemotivation. Men skolframgång är också kopplad till vilka resurser som olika elever har tillgång till, exempelvis föräldrar som kan hjälpa en med skolarbetet och som förstår skolans koder.

För att alla elever ska hitta drivet i skolan behöver undervisningen ha kvaliteter som gör det möjligt att lyckas oavsett kön och familjebakgrund. De behöver uppleva att de själva och deras kunskaper och intressen värderas i skolan. Det finns en stor potential i att lyssna på elevers berättelser om vad som engagerar dem, vad de vill med sina liv och hur skolan kan bli relevant för att sätta och nå viktiga mål.

Vanligtvis är studiemotivation kopplad till hög arbetslöshet och socioekonomisk bakgrund, inget av detta har kopplats till Orust. Under hösten kommer Högskolan Västs forskning att fördjupas på Orust genom Förändringslaboratoriet för att hitta nya och lokalt förankrade metoder.

Relaterad information

Forskningsprojektet Hitta drivet – studiemotivation och genusmönster i grundskolan, Högskolan Väst

Hitta drivet, Redovisning i form av en kortrapport i populärvetenskapligt format, Högskolan Väst

– Det är en särskilt stor utmaning att hitta en modell som kan utjämna dessa skillnader på Orust konstaterar Maria. Det vi ser är att motivationen att prestera i skolan inte är kopplad till den egna framtidsbild som dessa elever har. Den egna känslan av det ordnar sig ändå är väldigt stark av många anledningar.

Bakgrund

Orust och Dals Eds kommuner hade sedan början av 2000-talet noterat stora skillnader i skolprestationer mellan flickor och pojkar och kontaktade Högskolan Väst för att få hjälp att förstå vad det berodde på. Forskarna och de ansvariga för grundskolan i respektive kommun kom gemensamt fram till att fokus i studien skulle vara att undersöka vad i mötet mellan elever och skolan som skapar respektive hindrar motivation, och att betrakta genus som en av flera viktiga dimensioner som påverkar elevers engagemang och resultat.

Studien bygger på klassrumsobservationer och intervjuer med elever och lärare i årskurs 6 och 9, men också på diskussioner med lärare och rektorer vid fortbildningsaktiviteter där preliminära resultat har presenterats.

Orust kommun
Telefon 0304-33 40 00

Kontaktformulär

Hitta drivet – studiemotivation och genusmönster i grundskola