IDAG: Bo-dagen – mässa i Stenungsund den 14 april

Lördag den 14 april är det dags för Bo-dagen på Kulturhuset Fregatten. Årets tema är Leva och bo. Mässan har familjetema med hoppborgar och underhållning i Kulturhusparken utanför Fregatten. Det är fri entré till Bo-dagen.

Mässan visar upp olika boendemöjligheter inom Orust och Stenungsunds kommuner. Du får ta del av det mesta inom byggande, planering och bostäder.

Tid och plats

  • Lördag den 14 april
  • Klockan 10:00-16:00
  • Kulturhuset Fregatten i Stenungsund

Fri entré och fri parkering.

Temat för i år är Leva och bo. Det innebär ett större familjefokus jämfört med tidigare år.

Kom och möt utställare under ett och samma tak. Information och visning av nybyggnationer i Stenungsund med omgivning. Mäklare, banker, byggfirmor, energirådgivning och försäkringsbolag visar på utbudet av bostäder och tjänster.

Vår målsättning med dagen är att skapa förutsättningar till ökad inflyttning och marknadsföra regionen som en attraktiv plats att bo, leva och verka i.

Under dagen kommer det att anordnas ett antal seminarium. Det kommer också finnas en scener och speakers corner. Vi kommer också att erbjuda familjeaktiviteter i parken utanför.

Program

Klockan 10:00 Invigning
Kommunalråden Bo Pettersson och Kerstin Gadde inviger Bo-dagen.

Klockan 10:10 Stenungsunds kommuns framtid
Åsa Lindborg, stadsarkitekt och planchef på Stenungsunds kommun pratar framtid.

Klockan 11:10 Naturhus – nytta eller nöje?
Anders Solvarm håller ett seminarie om att bygga och bo i ett naturhus.

Klockan 13:10 Orust kommuns framtid
Rickard Karlsson, plachef på Orust kommun håller seminarie kring Orust framtid.

Klockan 14:10 Naturhus – nytta eller nöje?
Anders Solvarm håller ett seminarie om att bygga och bo i ett naturhus.

Klockan 15:10 Varför blir det så ofta fel i projekt?
Willy Ociansson håller seminarie om energilösningar.

Stenungsund och Orust kulturskolor underhåller med musik klockan 11:00 och klockan 14:00.

Tidning om Bo-dagen

Inför Bo-dagen har vi tagit fram en tidning. I tidningen hittar du programmet för dagen, karta över utställare samt artiklar kring de seminarium som hålls under dagen.

Arrangör: Orust och Stenungsunds kommuner.

Nyfiken på Orust

Om du gillar hav och bohuskust har du kommit till rätt ställe. Närheten till havet är viktig för den som väljer Orust som bostadsort. Vi erbjuder moderna skolor och förskolor med hög ranking i Öppna jämförelser, där vi har plats 77 av Sveriges 290 kommuner.

Kom och gör ett besök hos i vår monter så berättar mer. I vår monter träffar du våra medarbetare som arbetar i Sveriges näst bästa skolkommun, enligt lärarförbundets ranking 2017. Du träffar även våra bygglovs- och planchefer och andra som gärna berättar om våra nya och spännande byggplaner eller annat som du undrar över när det gäller Orust.

Byggplaner för framtidens Orust

Mycket planarbete pågår på Orust för tillväxt och utveckling av kommunens olika delar. Nya centrum och bostadsområden i Henån och Svanesund tillsammans med utveckling av kommunens kustsamhällen står i fokus.

– Närmare 1 000 nya bostäder är under planering, vilket behövs för att nå målet i kommunens bostadsförsörjningsprogram om en nybyggnation av minst 50 nya bostäder per år, säger Rickard Karlsson plan-, mark och exploateringschef på Orust kommun.

Vi har under det senaste året tagit ett hav och vacker natur stort kliv för att få igång bostadsbyggandet genom att börja genomföra markanvisningar. Två flerbostadshus i Henån och ett Tuvesvik kommer att uppföras under 2018. Nära förestående är också en större markanvisning i Västra Änghagen Svanesund för närmare 200 bostäder.

– Utvecklingen av bostäder och centrum behöver förbättrad infrastruktur därför byggs nu väg 160 ut mellan Varekil och Skåpesund. Samtidigt som vi tillsammans med grannkommunerna arbetar med att få en ny bro på plats mellan Svanesund och E6, berättar Rickard.

Utveckling av nytt centrum och bostadsområden i Henån

Det finns ett behov i Henån av att utveckla torgmiljöer med handel, restauranger och service i havsnära lägen för att öka samhällets attraktion. Samtidigt behöver centrumområdet fler bostäder, gångstråk och parkeringsmöjligheter. Planprogrammet som kommer ut på samråd under andra hälften av 2018 ligger till grund för en kommande detaljplan som ger möjlighet till ovanstående utveckling.

Parallellt med planprocessen för Henån centrum pågår även flera andra planarbeten. I ett område längs med ån, mellan kommunhuset och busstationen utreds förutsättningarna för ett 50-tal nya bostäder samt förbättring av parkeringsmöjligheterna.

I en annan detaljplan planeras för cirka 200 nya bostäder i Dalby, nära skola, hav, natur och centrum. I det befintliga flerbostadshusområdet på Nävrekärr i södra Henån planeras för cirka 50 nya hyreslägenheter. I området vid Lundens industriområde i västra Henån är en detaljplan nu färdigställd som möjliggör för 12 nya industritomter samt cirka 70 nya villor.

Utveckling av nytt centrum och bostadsområden i Svanesund

I Svanesund finns det ett stort behov av att utveckla torgmiljöer med möjlighet för utökad handel, restaurang/café och service samt fler centralt belägna bostäder. Vilket också en nyligen genomförd medborgardialog visar, säger Rickard.

Samtidigt som programarbetet för centrum pågår kommer en markanvisning för Västra Änghagen området norr om centrum att genomföras. Här föreslås cirka 200 bostäder i form av småskalig bebyggelse integrerade med ett friluftsområde. Efter markanvisningen kommer en detaljplan för hela programområdet att arbetas fram i samverkan med det eller de byggföretag som får markanvisning i området.

Ytterligare ett större planprojekt kommer att startas upp under 2018 och det handlar om att utveckla Ängås gamla skolområde och det närliggande idrotts- och industriområdet.

Utveckling av kustsamhällen

I Mollösunds hamnområde pågår en detaljplan för att möjliggöra ett havsmatscentrum, restaurang, hotell/vandrarhem, handel och nya bostäder i vattenlinjen.

– Planprocessen är i slutfasen, en utställning av planen är tänkt att ske under sommaren 2018. I Mollösunds norra delar finns också ett pågående planarbete med ett 30–40-tal bostäder som kommer ut på markanvisning under närmaste året.

Längre norrut arbetar vi med planprogram i Hälleviksstrand och Edshultshall med inriktning på att bevara de värdefulla kulturmiljöerna samtidigt som en utveckling av hamnområdena och nya bostäder nära havet möjliggörs.

I Slussen och Kungsviken finns nyligen framdraget kommunalt VA och nya antagna planer. Detta skapar sammantaget goda förutsättningar för en utbyggnad av bostäder i fina havsnära lägen, ett trettiotal nya hus är i dessa samhällen nyligen uppförda/under uppförande.

Ny bro till Orust

Orust kommun arbetar sedan en tid tillbaka tillsammans med Tjörns och Stenungsunds kommuner samt Västra Götalands Regionen med en trafikanalys och samhällsekonomisk analys för en ny bro mellan Orust och E6 norr om Svanesund.

– Arbetet görs för att utreda lönsamheten att ersätta färjetrafiken med en fast broförbindelse. Kan bron finansieras med färjedriftpengar kan processen mot en ny bro snabbas på jämfört med om bron finansieras via process med regional vägplan. Bron behövs för att möjliggöra en fortsatt utveckling av framförallt Tjörn och Orust, men även Stenungsund, avslutar Rickard.

Bo-Dagen 2018