Innehåll på startsidan: NYHETERsto & Fb

Lämna förslag till Orusts kulturpristagare 2019

Du kan lämna förslag till årets kulturpristagare till och med den 15 oktober 2019.

Endast de kandidater som föreslås nomineras till årets kulturpristagare. Ingen kan få kulturpriset två gånger.

Relaterad information

Du kan använda formuläret eller skicka brev till

Sektor samhällsutveckling
Orust kommun
473 80 Henån

Dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du skrivit in när vi handlägger ditt ärende.

Dina personuppgifter kommer inte användas för något annat än den här handläggningen.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilken den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

De här får ta del av dina personuppgifter

Anställda i kommunen som behöver dina personuppgifter för att hantera ditt ärende får ta del av dina personuppgifter.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas till dess att syftet med behandlingen är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller för kommunen angående så kallade dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Allmän handling

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Källa: Orust kommun

Orust kommun
Växel: 0304-33 40 00

Orust kommun