Väg 574, Anråsvägen–Bråland, gång och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Stenungsunds kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 574. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 574 mellan Anråsvägen och Bråland i samarbete med Stenungsunds kommun. I Bråland kommer den att ansluta till den befintliga gång- och cykelvägen.

Den 400 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling, skriver Trafikverket.

Väg 574, Anråsvägen–Bråland, gång och cykelväg