22:23  20:06 - STO:s jourcentraler läggs ned vid nyår | 𝗟𝗼𝗸𝗮𝗹𝘁𝗶𝗱𝗻𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗦𝗧𝗢 STO: Brottsofferjouren söker fler frivilliga som vill hjälpa | 𝗟𝗼𝗸𝗮𝗹𝘁𝗶𝗱𝗻𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗦𝗧𝗢 TJÖRN: Trädgårdsmästarens tips inför sommarsäsongen | 𝗟𝗼𝗸𝗮𝗹𝘁𝗶𝗱𝗻𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗦𝗧𝗢
   NYHETERsto    18:49   20/4
 Instagram   #sommarfeeling 💙❤️ | 𝗢𝗿𝘂𝘀𝘁 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻  Testa att tagga ditt inlägg med* #STOregionen 
 P4 SVt   Af. Ex. GT DN   Kungälv

Samråd inför ansökan om tillstånd för ombyggnation av Ellös avloppsreningsverk – Orust kommun

Samråd inför ansökan om tillstånd för ombyggnation av Ellös avloppsreningsverk – Orust kommun

Välkommen att delta i samråd inför ansökan om tillstånd för ombyggnation av Ellös avloppsreningsverk.

För Ellös avloppsreningsverk finns ett beslut att resthalten av totalkväve i det samlade utsläppet från reningsverket inte vår överskrida 15 mg/liter totalkväve efter den 1 januari 2025.

För att klara det kravet behöver reningsverket byggas ut för kväverening. Vi har dessutom beslutat att samordna all den kommunala avloppsreningen till Ellös reningsverk som därför också måste byggas om för att kunna ta emot och behandla en mycket större mängd vatten. Sex av våra mindre avloppsreningsverk kommer att avvecklas.

Samråd

Detta samråd är en del i processen att söka tillstånd och samrådet är till för att grannar och andra berörda ska få information och en möjlighet att bidra med synpunkter och upplysningar som kan vara värdefulla i tillståndsprocessen. Samråd hålls också med organisationer och myndigheter.

Det finns ett skriftligt samrådsunderlag med en mer utförlig beskrivning av Ellös reningsverk som det ser ut idag och de planerade förändringarna. Underlaget innehåller också förutsedd miljöpåverkan och vad som kommer att utredas. Du hittar samrådsunderlaget längst ner på denna sidan eller så kan du komma till kommunhuset entré och läsa.

Frågor

Under samrådstiden är du välkommen att höra av dig per telefon med frågor och synpunkter till Tony Karlsson måndagar, onsdagar och fredagar mellan klockan 10:00-12:00 på telefonnummer
0304-33 43 81.

Samrådstid

Samrådet pågår från och med 2021-02-16 till och med 2021-03-09.

Yttrande

Eventuella yttranden ska vara skriftliga och kan skickas
via e-post till samhallsutveckling@orust.se
eller via post till Orust kommun, sektor samhällsutveckling, 473 80 Henån.

Märk ditt yttrande med: ”Samråd Ellös ARV”.

Vad händer sedan

När samrådet är klart hanteras alla inkomna synpunkter och tas i beaktande när ansökan om tillstånd färdigställs. I ansökan ingår en teknisk beskrivning, en miljökonsekvensbeskrivning och de utredningar som ligger till grund för ansökan. Till ansökan bifogas också en samrådsredogörelse. Av den ska bland annat framgå vilken information som lämnats och en sammanfattning av de synpunkter och förslag som framförts från de berörda. Ansökan lämnas in till miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Västra Götaland och kungörs när den anses komplett. Det finns då möjlighet för dem som är berörda att yttra sig över ansökan. Miljöprövningsdelegationen handlägger ansökan, yttranden och bemötanden och beslutar sedan om tillstånd kan lämnas och i så fall vilka villkor som ska gälla. Beslutet kan överklagas av sökande samt grannar och andra berörda.

Verksamheten vid Ellös avloppsreningsverk idag

I reningsverket tas avloppsvatten emot från Ellös och Henåns samhälle och från abonnenter som är anslutna på en överföringsledning mellan orterna. Även slam från enskilda avloppsanläggningar tas emot.

Vid reningsverket tas också processvatten från fiskindustrin i Ellös emot. Fiskindustrin hyr vissa delar av reningsverket och förbehandlar processavloppsvattnet innan det leds vidare i vårt reningsverk.

Den kommunala delen av reningsverket är dimensionerad för 10 000 personekvivalenter (pe) och avloppsvattnet renas mekaniskt, biologiskt och kemiskt. Det renade avloppsvattnet släpps ut i Ellösefjorden.

Planerade förändringar

I framtiden ska reningsverket ta emot allt kommunalt avloppsvatten i kommunen.

Fler hushåll, som idag har enskilda anläggningar, väntas kunna kopplas på i samband med byggnation av överföringsledningar från de befintliga mindre reningsverken. Tillstånd kommer att sökas för en framtida medelbelastning på 20 000 pe.

Hur reningsverket slutligen ska se ut är ännu inte bestämt, men planerna är att byta ut och dimensionera upp den mekaniska reningen, komplettera den kemiska reningen och bygga nytt biologiskt reningssteg för att klara kväverening. I framtiden ska verksamheten också kompletteras med högflödesrening.

Förväntade reningskrav är för organiskt material (BOD) 10 mg/l, för kväve 15 mg/liter och för fosfor 0,3 mg/liter. Nuvarande utsläppspunkt bedöms fungera tillfredsställande, men utloppsledningen behöver bytas ut för att klara en större kapacitet.
Andra planerade förändringar är avveckling och ombyggnationer av de sex mindre reningsverken och byggande av överföringsledningar.

Påverkan på miljön

Verksamheten vid ett reningsverk ger upphov till ett antal miljökonsekvenser där utsläpp till vatten är det mest signifikanta. Ellös reningsverk har sitt utsläpp ca 200 m utanför reningsverket i Ellösefjorden. Ytterligare miljöaspekter från reningsverk är lukt, buller, luftutsläpp, transporter och energifrågor. Dessa kommer att beskrivas och bedömas i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som bifogas tillståndsansökan. Där det är möjligt ska även åtgärder som kan minimera eller avhjälpa negativa effekter av verksamheten beskrivas.

I MKB:n kommer också bedömningar göras av hur verksamheten kan påverka andra intressen som till exempel riksintressen, Natura 2000, sjöfart, vattenbruk och badplatser.

Påverkan på miljön kommer också att uppkomma under själva byggskedet, som sedan inte kvarstår när utbyggnaden är klar. Det kan till exempel vara buller, damning och ökade transporter. Dessa aspekter kommer att tas upp i MKB:n och bedömas.

Relaterad information

Källa: Orust kommun (Artikeln är borttagen)

Kontakt
Orust kommun
0304-33 40 00
kommun@orust.se

Lämna synpunkt

Orust kommun