Den del av E6 som drabbats av skredet öppnas upp för trafik igen under 2024

Under en presskonferens tidigare idag meddelade Trafikverket att E6:an enligt beräkningar ska öppna upp för trafik igen senast vid årsskiftet. Kommunen ansvarar för delar av återuppbyggnaden och vi ställer några frågor till Samhällsbyggnads sektorchef Fredric Arpfjord om detta.

Vilken roll och vilket ansvar har kommunen i återställandet av E6?

– Trafikverket är den aktör som har huvudansvaret för att återställa E6. Vi i kommunen ansvarar för att bygga upp den del av Ucklumsvägen som raserats, återställa funktionen för Norumsån och tillhörande ledningsnät som förstörts i skredet.

– I det här arbetet har vi tät samverkan med Trafikverket, Länsstyrelsen och andra parter som är berörda för att E6 och tillhörande infrastruktur ska kunna byggas upp igen på bästa och snabbast möjliga sätt. Vi samordnar oss också med den privata fastighetsägare som har mark mellan Ucklumsvägen och E6.

När kommer kommunens delar vara färdigställda?

– Vi går i takt med våra arbeten och räknar med att våra delar kommer vara färdigställda samtidigt som Trafikverkets.

Fredric Arpfjord, chef för sektor Samhällsbyggnad

Hur arbetar kommunen med skredet och återställandet?

– Vi är många i kommunen som arbetar med skredet på ett eller annat sätt, främst handlar det om medarbetare inom sektor Samhällsbyggnad. Jag kom in som ny chef för sektorn i december och har innan dess följt arbetet med skredet på distans och jag måste passa på att säga att jag är imponerad av kommunens arbete med detta. Jag är stolt över våra medarbetare!

– Strax efter skredet satte vi ihop ett projektteam som allt eftersom sedan kompletterats med medarbetare hos oss som har olika kompetenser och specialistkunskaper. I projektet arbetar vi också i ett nära samarbete med Trafikverket och övriga parter för att kunna samordna våra arbeten och tidplaner.

– Sedan arbetar vi i kommunen också kontinuerligt med information och stöd åt invånare, företag och personer som arbetar i Stenungsund som påverkats eller påverkas av skredet.

– Vi har också utfört en del akuta åtgärder, främst i Norumsån, för att säkerställa ett vattenflöde. Vi har också medverkat till att skapa stabilitet i det skredkänsliga området. Dessa arbeten kommer fortsätta när vi nu går in i projekteringsläge och när entreprenadarbetena startar för att bygga upp kommunens område igen.

Vilka är de största utmaningarna i kommunens arbete?

– Våra största utmaningar är geotekniken, kommunikation och alla processer som måste ske och synkas, ofta samtidigt. En annan utmaning är återuppbyggnaden av Ucklumsvägen som är central för infrastruktur och transporter inom kommunen. Sedan är miljöhänsyn i samband med återställandet av Norumsån viktig.

– En stor och central utmaning är också tiden. Det är av yttersta vikt för oss alla att korta ner tiden för återuppbyggnaden så mycket som möjligt.

Vad gör kommunen just nu kring trafiksäkerhetssituationen längs omledningsvägarna?

– Vi har arbetat hårt med att lyfta de olägenheter som våra invånare upplever kring omledningsvägarna för att hitta realistiska åtgärder att genomföra inom rimlig tid. Här har vi samverkat med både Trafikverket, Länsstyrelsen, Räddningstjänsten, Polisen och Västtrafik. Vi har fortfarande några pågående ärenden, till exempel avvaktar vi ett beslut från Länsstyrelsen om utökat omkörningsförbud längs väg 650.

Källa: https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/nyheter/nyhet2/dendelave6somdrabbatsavskredetoppnasuppfortrafikigenunder2024.5.1fc2271e18d7867ec9268f5.html

𝗦𝘁𝗲𝗻𝘂𝗻𝗴𝘀𝘂𝗻𝗱𝘀 𝗸𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻